0 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti JORK, spol. s r.o.,
Praha 5, K Třebonicům 100/34, 155 00, IČO: 40763617, DIČ: CZ40763617,
zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2664.
(Příloha ke Smlouvám o odběru zboží a obchodní spolupráci)
platné od 01. 01. 2024

 

 1. Platnost a rozsah užití
  1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují ve smyslu § 1751 a násl. O.Z. práva a povinnosti smluvních stran v obchodním styku firmy JORK spol. s r.o. se sídlem K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5,; IČO 40763617.
  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 2664, dne 26.06.1991 „(dále „Prodávající“), a jejími obchodními partnery (dále „Kupující“).
  1.2. Smluvní vztahy, v nichž Prodávající vystupuje jako dodavatel nebo zhotovitel se uskutečňují výhradně na základě smlouvy a těchto VOP.
  1.3. Tyto VOP jsou zveřejněny na Internetu na adrese www.jork.cz a jsou k dispozici v prodejních odděleních Prodávajícího.
  1.4. Tyto VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami Kupujícího. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito VOP, použity, a to ani v případě, že proti nim Prodávající výslovně nic nenamítl.
  1.5. Odchylky od nich jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně oběma stranami dodatkem ke smlouvě sjednány.

  2. Rámcová smlouva o obchodní spolupráci
  2.1. Předpokladem navázání obchodního styku Prodávajícího a zájemce je vystavení závazné objednávky, nebo podepsání Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci a akceptací Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její nedílnou přílohou.
  2.2. Svůj zájem o navázání spolupráce vyjádří Kupující formou celoroční, dílčí, nebo jednorázové objednávky. Komunikace je prováděna písemně, faxem nebo e-mailem na základě odeslání dokumentů podepsaných osobou odpovědnou zastupováním společnosti navenek, případně včetně jmen osob, které budou oprávněny za Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu jednat a přebírat zboží.
  2.3. Podklady pro zanesení obchodního kontaktu, Rámcovou smlouvu a VOP podepíše statutární orgán Kupujícího a přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců. V případě, že není zapsán v obchodním rejstříku, předloží kopii živnostenského listu a dokladu o přidělení DIČ. Podepsanou Rámcovou smlouvu včetně všech příloh doručí zájemce Prodávajícímu.
  2.4. Za doručení návrhu zájemce se považuje zaslání dokumentů dle bodu 2.2. Obchodní styk mezi Kupujícím a Prodávajícím je písemnou akceptací objednávky nebo kupní smlouvy, nebo definované spolupráci mezi oběma stranami. Dnem účinnosti uvedené smlouvy se stává zájemce Kupujícím - obchodním partnerem Prodávajícího.
  2.5. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o všech relevantních změnách v údajích uvedených v základních dokumentech nebo v pozdějších oznámeních, zejména pokud jde o dodací adresy, telefonické, faxové a emailové spojení. Pro Prodávajícího jsou závazné poslední údaje udané Kupujícím. V případě nesplnění informační povinnosti přechází na Kupujícího povinnost nahradit náklady, které Prodávajícímu vzniknou z důvodu neoznámení změny údajů.

  3. Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3.1. Dílčí kupní smlouvy sjednávají Prodávající a Kupující formou samostatných objednávek Kupujícího potvrzených Prodávajícím. Nabídkový dopis Prodávajícího  společně s těmito podmínkami a jinými dokumenty, které jsou v nabídkovém dopisu výslovně označeny Prodávajícím za součást smlouvy, společně tvoří úplnou dohodu smluvních stran („smlouva“). Podmínky zákazníka platí jen tehdy, pokud je prodávající výslovně písemně přijme. 
  3.2. Podmínkou pro vznik obchodního kontaktu je doručení technicky vyjasněné objednávky prostřednictvím pošty, faxem, e-mailem nebo osobně.
  3.3. Potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího bude zasláno poštou, faxem nebo e-mailem.
  3.4. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce-viz bod 3.2.
  3.5. Nákresy, vyobrazení, míry, váhy, počty kusů a ostatní údaje v objednávce či v jejím potvrzení se považují pouze za orientační hodnoty a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech dodávaného zboží, ledaže jsou písemně výslovně označeny jako závazné vlastnosti zboží.
  3.6. V případě okamžité dodávky při zaplacení v hotovosti (cash and carry) nevystavuje Prodávající zvláštní písemné potvrzení objednávky. Sjednání kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny i převzetí zboží je v takovém případě osvědčeno vystavením, potvrzením a zaplacením daňového dokladu - faktury.
  3.7. Vedlejší dohody nebo ústní ujištění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek či objednávek a jejich potvrzení učiněná vůči Kupujícímu zaměstnancem Prodávajícího neoprávněným za Prodávajícího jednat, Prodávajícího nezavazují.
  Objednávky lze směřovat na níže uvedené kontaktní adresy:
  - konkrétní e-mailové adresy – praha@jork.cz; brno@jork.cz; shop.jork.cz; faxové spojení: Praha- 251 625 619, Brno- 547 353 962
  - písemně – na adresách sídel Prodávajícího,-
  - osobně – na adrese sídel Prodávajícího.
  3.8. E-shop – registrace, objednání zboží
  Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů (registrace) a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Registraci Prodávající schválí v pracovních dnech v čase do 120 minut od jejího obdržení... Tato objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy naplnění kupní smlouvy vznikne samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky Prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech (nad 10.000.- Kč bez DPH), si Prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe telefonicky nebo elektronickou poštou a úhradu finanční zálohy Kupujícím.

  4. Kupní cena
  4.1. Ceny jsou určeny ceníkem firmy Prodávajícího (není-li uvedeno jinak bez DPH) platným v době uskutečnění dodávky. Není-li písemně sjednáno něco jiného, ceny nezahrnují balné, dopravné, pojištění a další dodatečné poplatky (například za skladování, kontroly ze strany třetích osob). Ceníky jednotlivých druhů zboží jsou dostupné na www.jork.cz.
    V případě změny kurzu Kč vůči EUR dle kurzovního lístku ČNB mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného plnění daňového dokladu Prodávajícího o více než 2% , je Prodávající oprávněn takový kurzový rozdíl vyúčtovat Kupujícímu.
  Kupující může být zařazen na základě odběru zboží do skupiny pro poskytnutí slevy. Cenové kategorie budou určeny individuálně na základě rozhodnutí Prodávajícího. 4.2. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat další poplatky spojené s objemovou výší objednávky, pojištěním a logistickými náklady. Výše jednotlivých příplatků vychází z aktuálních ceníků tuzemských přepravců. 4.3. V případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky s oznámením, že zboží není v době objednání na skladu, bude kupní cena v Kč takového zboží účtována dnem podle cen v okamžiku objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.  V případě změny kurzu Kč vůči EUR dle kurzovního lístku ČNB mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem dodání zboží  o více než 2% , je prodávající oprávněn takový kurzový rozdíl vyúčtovat Kupujícímu a Kupující se zavazuje jej uhradit.

  5. Platební podmínky
  Formy úhrady kupní ceny z jednotlivých kupních smluv:
  5.1 Platba předem
  5.1.1. Platba předem je realizována na základě zálohového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím. Číslo zálohového dokladu se použije jako variabilní symbol úhrady. Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je Kupujícímu zaslán do jednoho pracovního dne od potvrzení jeho objednávky zálohový doklad, který slouží jako výzva k zaplacení. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží Kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet Prodávajícího. Po uskutečněném zdanitelném plnění je zákazníkovi zaslán řádný daňový doklad.
  5.1.2. Pouze na základě zvláštních písemných dohod může Prodávající akceptovat i jiné potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu Kupujícího s uvedenou platbou. Pokud není platba provedena ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Kupujícímu, tj. pokud Prodávající nemůže s částkou po uplynutí této lhůty nakládat, považuje se objednávka za zrušenou a není pro Prodávajícího závazná.
  5.2. Platba na dobírku přepravní službě
  5.2.1. Platba na dobírku je realizována dle ujednání s Prodávajícím. Před převzetím zásilky od přepravní společnosti po její vizuální kontrole provede Kupující platbu přepravci.
  5.2.2. Za odeslání objednaného zboží je Kupující oprávněn fakturovat příplatek za dobírku.
  5.3. Platba dle platebních podmínek Kupujícího (obchodní limit, odložená splatnost)
  5.3.1. Podmínky pro platby s odloženou splatností daň. dokladu se provádějí dle platebních podmínek Kupujícího (obchodní úvěr) a jsou stanoveny na základě ekonomických výkazů Kupujícího, pozitivních referencí z trhu, platební morálky a možnosti zajištění pohledávek.
  5.3.2. Dodávky dle platebních podmínek mohou být uskutečněny jen tehdy, není-li Kupující v prodlení s platbami svých závazků vůči Prodávajícímu – viz limit.
  5.3.3. Kompletní informace o platebních podmínkách získá Kupující v obchodních odděleních nebo u obchodních zástupců firmy.
  5.3.4. Závazné platební podmínky (splatnost) a kupní cena jsou uvedeny na každém daňovém dokladu.
  5.3.5. Je-li Kupující v prodlení s platbami, má Prodávající nárok na uplatnění smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05%  z dlužné částky včetně DPH dle faktury za každý započatý den prodlení.  Úroky z prodlení mohou  být Prodávajícím vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem  za určité období trvání prodlení. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu vyúčtovanou částku nejpozději do 14 dnů od vystavení vyúčtování. Právo Prodávajícího na náhradu škody není tímto dotčeno. Ustanovení § 1805/2 občan. zák.  se neuplatní. 
  5.3.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodanému zboží až do úplného zaplacení jeho kupní ceny.
  5.3.7. Prodávající je oprávněn požadovat zabezpečení závazku Kupujícího podpisem směnky nebo jiným odpovídajícím způsobem (bankovní záruka, L/C)
  5.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv vypovědět bez výpovědní lhůty smlouvy s Kupujícím, zejména na základě negativních ekonomických výkazů nebo negativních informací z trhu.
  5.5. V případě výpovědi i z důvodu prodlení Kupujícího s úhradou je Prodávající oprávněn postupovat následovně:
  5.5.1. Zrušit veškeré objednávky Kupujícího a následně nerealizovat nové objednávky.
  5.5.2. Všechny pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu se stávají okamžitě splatnými, jakmile Kupující nedodrží podmínky vyplývající z obchodního vztahu s Prodávajícím nebo pokud se stanou známými okolnosti, které jsou schopny snížit úvěrovou důvěryhodnost Kupujícího (zejména zastavení plateb i jiným osobám, podání návrhu na prohlášení konkursu či vyrovnacího řízení). V těchto případech je Prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro Prodávajícího přijatelné.
  5.5.3. Má-li Kupující vůči Prodávajícímu dosud nesplacené závazky, je Prodávající oprávněn započíst provedené platby na tyto nesplacené závazky Kupujícího. V případě, že Prodávajícímu již vznikly s plněním náklady či nárok na úroky z prodlení, je oprávněn použít peněžní prostředky nejprve na náklady, poté na úroky z prodlení a nakonec na kupní cenu zboží. Za tímto účelem je Prodávající oprávněn a zmocněn provést příslušný zápočet. Kupující o tom musí být informován. Po dobu prodlení Kupujícího není Prodávající v prodlení s poskytnutím dodávky a sjednaný termín dodávky se prodlužuje vždy o dobu, po kterou byl Kupující v prodlení.  
  5.5.4. V případě fakturace v cizí měně je Kupující povinen uhradit částku v cizí měně uvedenou na daňovém dokladu na příslušný účet Prodávajícího pro platbu v cizí měně, uvedený na daňovém dokladu plus bankovní poplatky. V případě připsání rozdílné částky nižší o bankovní poplatky Prodávající přefakturuje tento rozdíl Kupujícímu.

  6. Dodací podmínky
  6.1. Není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána závaznost dodací lhůty Prodávajícího, je dodací lhůta pouze orientační. V případě sjednání závazné dodací lhůty však takto sjednaná dodací lhůta počne plynout den následující po dni dodání zboží Prodávajícímu jeho dodavatelem. Pro takový případ sjednávají účastnící, že jde o okolnost vylučující odpovědnost Prodávajícího za včasné dodání zboží. Kupující je srozuměn s tím, že v takovém případě není Prodávající v prodlení s povinností dodat zboží včas a Kupujícímu nevzniká právo na náhradu škody, slevu z kupní ceny a nemá právo od kupní smlouvy odstoupit zcela ani částečně.
  6.2. V takovém případě je však Prodávající povinen informovat Kupujícího o pravděpodobném termínu dodání zboží dodavatelem. Pokud Kupující neakceptuje pravděpodobný termín dodání zboží má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  6.3. Dodací lhůta neběží po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s plněním svých smluvních povinností – viz 5.3.4.
  6.4. Prodávající je se souhlasem Kupujícího oprávněn k částečným dodávkám zboží. Každá částečná dodávka zboží je považována za samostatnou dodávku včetně příslušných dopravních nákladů.
  6.5. Je-li dodávka zboží realizovaná prostřednictvím služby dopravce, potvrdí Kupující převzetí zboží na přepravní list dopravce. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu.
  6.6. Zboží, které je skladem bude podle povahy zboží vyskladněno a odesláno Kupujícímu smluvní přepravní službou do 24-48 hodin.
  Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny přepravní služby, o které však musí být Kupující informován Prodávajícím před sjednáním přepravní služby.
  6.7. Potvrzení objednávky je odesíláno nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky. V případě, že Kupující neobdrží potvrzení objednávky, kontaktuje obchodní oddělení Prodávajícího.


  7. Prodlení Kupujícího s převzetím zboží
  7.1. V případě, že Kupující nepřevezme zboží v termínu dodání zboží nebo na výzvu Prodávajícího Kupujícímu k převzetí zboží, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady, které mu takto vznikly.
  7.2. Pokud Kupující nepřevezme zboží, jehož kupní cena byla Kupujícím zaplacena, po dobu delší než 5 pracovních dnů po termínu dodání sděleném mu je Prodávající oprávněn uskladnit takové zboží na nebezpečí a náklady Kupujícího. Prodávající může k tomu využít i externí sklad.
  7.3. Během trvání prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů skladné ve výši 2% kupní ceny a Kupujcí se zavazuje k úhradě takového skladného, maximální doba skladování je však 28 dnů.
  7.4. Po uplynutí uvedené maximální skladovací doby má Prodávající právo zakázku zrušit.  Z provedené platby budou pokryty veškeré vícenáklady. V případě vzniku kladného rozdílu bude tento dobropisován opravným daňovým dokladem Kupujícímu.

  8. Množství zboží
  8.1. Zjevné rozdíly v množství musí být písemně oznámeny Prodávajícímu do 24 hodin po převzetí zboží. Škody vzniklé při transportu vyznačí Kupující v přepravním listě a pořídí odpovídající fotodokumentaci.. Převzetí zboží přepravcem platí jako důkaz množství a bezvadnosti balení a nakládky.

  9. Přechod nebezpečí škody na zboží, vlastnické právo

  9.1. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci. Místem plnění smlouvy dle §2081 OZ je sídlo Prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.  Kupující přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1764 až 1766 občan. zák.10. Práva z vad zboží, vrácení zboží a reklamace
10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží do 24 hod po obdržení zásilky. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí u přepravce nebo ve skladu Prodávajícího. Je-li zboží dodáváno formou odeslání Prodávajícím Kupujícímu, je Kupující povinen prohlédnout zboží do 24 hod. poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Prodávající není povinen Kupujícímu zboží předvést.
10.2. Skryté vady musí být reklamovány nejpozději do 2 dnů po zjištění vady.
10.3. Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad na zboží vychází z ustanovení § 2158„OZ“. Kupující prohlašuje, že koupě podle těchto podmínek se týká jeho podnikatelské činnosti. Prodávající prohlašuje, že zboží zaručuje obvyklé vlastnosti zboží dané komodity.
10.4. Na dodávané zboží poskytuje Prodávající záruku 12 měsíců od doby vyskladnění, pokud není písemně dohodnuto jinak, s výjimkou záruky 6 měsíců na náhradní díly. Záruka za jakost- je–li poskytnuta -  nahrazuje zákonnou odpovědnost Prodávajícího za vady Záruka se nevztahuje na díly a součásti, které podléhají během provozu normálnímu opotřebení.
10.5. Záruka je platná za podmínek uvedených v technických informacích katalogů, manuálech k instalaci a obsluze, nebo jiných materiálech Prodávajícího k danému zboží.
10.6. Záruka je platná v případě, že přístroje a komponenty byly instalovány a používány způsobem a k účelům obvyklým u této komodity výrobků a při dodržení základních technických parametrů a dle správných schémat zapojení.
10.7. Záruka se nevztahuje na případy, kdy uživatel sám stanovil způsob aplikace a použití v rozporu s určením výrobku, jeho technickými a konstrukčními parametry, správnou technickou dokumentací nebo při aplikaci pro kterou daný výrobek není určen.
10.8. Nedodržení reklamačních lhůt uvedených v odst. 10.1 a 10.2 má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vad zboží, stejně jako v případě prodlení Kupujícího s plněním peněžitých závazků vůči Prodávajícímu.
10.9. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (viz postup při reklamaci – formulář), s přiložením kopie dodacího listu nebo originálu záručního listu, uvedením způsobu aplikace a schéma zapojení, podmínek provozu a předat reklamovaný výrobek k posouzení zaměstnanci Prodávajícího, dále pak do zkušebny výrobce včetně fotodokumentace.
10.10. Prodávající odstraní vady buď náhradní dodávkou za vadné nebo chybějící zboží, nebo slevou z ceny.
10.11. V případě, že stanovisko zkušebny výrobce bude negativní, zavazuje se Kupující uhradit cenu náhradní dodávky a uhradit Prodávajícímu náklady vzniklé nedůvodnou reklamací.
10.12. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodaného výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, za nepřímé či následné škody vyplývající z použití výrobku, zejména pak za škody vzniklé nesprávným užíváním, aplikací, nastavením či skladováním, živelnou pohromou apod.
10.13. Prodávající je oprávněn vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží u Kupujícího, nebo v místě instalace. Nároky z odpovědnosti za vady prodávané věci nevznikají, jde-li o nepodstatnou odchylku dodávky od sjednané jakosti, nevýznamné omezení použitelnosti dodávky či obvyklé opotřebení.
10.14. Objednávku je možné stornovat do 24 hodin od jejího odeslání. Storno objednávky je možné provést telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
Zboží, které je odesílané Kupujícím  v rámci odstoupení od smlouvy je třeba odesílat zpět na  adresu Prodávajícího a musí být v původním nepoškozeném (včetně etikety) a nepopsaném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodů, atd.) a s originálním dokladem o koupi. V případě, že součástí dodávky je SW, nesmí být porušen původní obal a plomba výrobce. Zásilky  zboží na dobírku nebudou přebírány.  Za poškození zboží během přepravy  Prodávající neodpovídá.
10.15 Prodávající a Kupující vylučují použití ust. § 1726, 1728, 1729, 1740, odst. 3, 1757, odst. 2) a 3), § 1765, 1950 a 2630 O.Z.

Celkový rozsah povinností Prodávajícího nahradit Kupujícímu případnou újmu na jmění (škodu), která Kupujícímu v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10 % celkové smluvní ceny (bez DPH) a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Hradí se pouze skutečná škoda, ušlý zisk a další škody se nenahrazují. Škoda se hradí přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty, sankce, hrazené Kupujícímu jsou započitatelné na náhradu škody, způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody činí jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

Pro případ, že plnění kupní smlouvy má, či bude sloužit pro plnění Kupujícího ve prospěch třetí osoby (ve vztahu k Prodávajícímu), a Kupující není či nebude konečným odběratelem či jediným / výlučným uživatelem dodávky nebo její části, je Kupující povinen smluvně zajistit omezení své odpovědnosti v rozsahu, jak je určena odpovědnost Prodávajícího těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro případ porušení takové povinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu újmy v takovém rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy skutečně poskytnuté Prodávajícímu takové třetí osobě a náhradou újmy, kterou by Prodávající jinak poskytl třetí osobě při existenci shora uvedeného omezení odpovědnosti.

Vylučuje se použití § 558/2, §1726, §1728, §1729, §1740/3, §1744, §1751/2, §1757,/2, a3,§1765, §§1798až1800, § 1950, §1995/2 a § 2630 Obč. zák. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna ze stran vůči druhé nemá postavení slabší strany.11. Vyšší moc
11.1. Případný nárok Prodávajícího nebo Kupujícího na náhradu škody, případně smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, může být uplatněn pouze tehdy, pokud se nezakládá na důvodech, které odpovědnost či smluvní pokutu vylučují, tj. na objektivně neodvratitelné okolnosti, která nemůže být odvrácena ani při vynaložení veškerého možného úsilí (např. válečné události, živelní pohromy, pandemie).

12. Oprávnění jednat za Kupujícího
12.1. Vůči Prodávajícímu může jménem a na účet Kupujícího jednat pouze osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná Kupujícím, tj. statutární orgán Kupujícího a další osoby, které jsou jako oprávněné k jednání Kupujícím uvedeny v registračním formuláři „Založení nového zákazníka“ podepsaném statutárním orgánem Kupujícího. Jiné osoby mohou za Kupujícího jednat pouze na základě písemné plné moci, podepsané statutárním orgánem Kupujícího nebo i osobou k tomu určenou dle předchozí věty, kterou při jednání za Kupujícího předloží nebo která bude trvale uložena u Prodávajícího. Plná moc má platnost, pokud není stanovena doba kratší, jeden rok od jejího vydání. Její platnost zaniká zrušením nebo vystavením plné moci nové.
12.2. V případě jakýchkoliv změn v osobě oprávněné za Kupujícího jednat s Prodávajícím je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tyto změny oznámit, a to telefonicky, faxem nebo e-mailem a následně je potvrdit Prodávajícímu formou doporučeného dopisu. Účinnost změny v osobě oprávněné jednat za Kupujícího nastává pro obě smluvní strany dnem převzetí doporučeného dopisu Prodávajícím. V případě porušení této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případný vznik škody spojený se zneužitím vystavené plné moci.
12.3. Plná moc vystavená Kupujícím musí obsahovat obchodní jméno Kupujícího, sídlo, IČO, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalou adresu (sídlo) zplnomocněné osoby, úředně ověřený podpis statutárního zástupce Kupujícího a stanovený rozsah plné moci.
12.4. Plná moc udělená Kupujícím, jež je osobou fyzickou, podnikající na základě živnostenského oprávnění, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a rodné číslo zmocnitele, jméno, příjmení, adresu a rodné číslo zmocněnce a stanovený rozsah plné moci, podpisy zmocnitele i zmocněnce musejí být úředně ověřeny.
12.5. Pokud za Kupujícího nejedná statutární zástupce, osoba k tomu oprávněná, uvedená ve formuláři „Založení nového zákazníka“ nebo zmocněnec na základě plné moci, může Kupující objednávat zboží faxem nebo e-mailem a zboží bude výhradně zasíláno externí přepravní službou s platbou na dobírku.

 

13. Autorská práva
13.1. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně může Kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely. Právo na multilicenci podléhá zvláštnímu písemnému ujednání. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno něco jiného, pak platí, že veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k dílu a k veškerému software (včetně dokumentů, hardwaru know-how, nejsou předmětem převodu a Kupující je oprávněn dokumenty použít jen v rozsahu nezbytném pro provoz a běžnou údržbu díla.    

14. Povinnost mlčenlivosti a ochrana a zpracování dat
14.1. Smluvní strany potvrzují a souhlasí s tím, že v průběhu plnění předmětu smlouvy budou mít přístup k informacím vztahujícím se k technickým, zákaznickým a podnikatelským materiálům druhé smluvní strany v písemné, grafické, ústní a jiné hmotné a nehmotné formě. Včetně informací o zákaznících druhé smluvní strany, jejich konkurenci, obchodu, výzkumu, budoucích plánech, specifikacích, záznamech, datech, počítačových programech a dokumentech, které podléhají příslušným právům o utajení komunikací nebo o obchodních tajemstvích.
14.2. Smluvní strany souhlasí za sebe a své zaměstnance:
- veškeré takové informace, požadované podle této smlouvy, jsou a zůstanou výhradním majetkem příslušné smluvní strany,
- jsou tímto informovány o důvěrné povaze takových informací a o existenci příslušných zákonů o utajení v komunikacích
- udržovat takové informace jako důvěrné a omezit jejich prozrazení a omezit přístup k takovým informacím pouze svým zmocněným zaměstnancům nebo zástupcům a nesdělovat je bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,
- nepořizovat kopie a nezveřejňovat takové informace ostatním ani nezmocňovat kohokoliv k pořizování kopii nebo zveřejňování takových informací bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,
- vrátit na žádost druhé smluvní strany veškeré takové informace v písemné, grafické nebo jiné hmotné formě této smluvní straně a
- používat takové informace pouze pro účely plnění této smlouvy a pro jiné účely pouze za podmínek předem dohodnutých mezi smluvními stranami, a to v písemné formě.
14.3. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku trvají i po ukončení této smlouvy po dobu pěti (5) let, a to bez ohledu na to, která smluvní strana smlouvu ukončila a z jakého titulu došlo k tomuto ukončení.
14.4. Smluvní strany jsou povinny při plnění této smlouvy dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných jednou ze smluvních stran, neoprávněným přenosům či jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů. Uvedená povinnost platí i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Porušení této povinnosti jednou ze smluvních stran je důvodem k okamžitému ukončení smlouvy ze strany druhé a strana, která uvedenou povinnost porušila, je povinna uhradit druhé straně škodu, která jí vznikla v přímé souvislosti s porušením uvedené povinnosti. Škodou se rozumí rovněž sankce, které by poškozená strana byla povinna uhradit dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.
14.5. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající evidoval a zpracovával pro svou potřebu data o Kupujícím získaná z obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od Kupujícího samotného, tak od třetích osob.

15. Export
15.1. Při vývozu zboží je Kupující odpovědný za dodržení všech příslušných právních ustanovení.
15.2. Kupující se sídlem v jiné zemi Evropské unie než ČR je povinen jednou ročně zaslat Prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. V případě změn v tomto osvědčení je takový Kupující povinen tuto změnu neprodleně oznámit Prodávajícímu spolu s listinami takovou změnu osvědčujícími.

15.3. Pokud Kupující převádí předmět prodeje či dodávky (hardware a/nebo software a/nebo technologii a také odpovídající dokumentaci a/nebo práce či služby, bez ohledu na způsob poskytnutí, a/nebo včetně jakéhokoli druhu technické podpory) dodané Prodávající společností na třetí osobu kdekoli na světě, dodrží všechny platné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole (zpětného) vývozu. Kupující v každém případě dodrží předpisy o kontrole (zpětného) vývozu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. Před každým převodem dodávky, práce nebo služby dodané Prodávající společností na třetí osobu se Kupující zavazuje zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že:

Nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takové dodávky, práce nebo služby nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovou dodávkou, prací nebo službou, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;

Taková dodávka, práce a služba není zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno. Byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených.

Kupující je povinen ke zboží dodávaném  Prodávajícím uvést do předem odsouhlaseného pole informace o koncovém uživateli, zemi koncového užití (země je povinný údaj, jméno koncového uživatele) a specifikovat použití (civilní, jaderné, vojenské), stejně jako veškerá známá omezení dovozu do země koncového užití. Kupující  Prodávajícího odškodní a zbaví odpovědnosti za veškeré nároky, řízení, žaloby, pokuty, ztráty, náklady a škody vzniklé nedodržením nebo v souvislosti s nedodržením předpisů o kontrole vývozu ze strany Kupujícího a nahradí Prodávajícímu všechny související ztráty a výdaje. Prodávající není povinna plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí, včetně, nikoliv však výlučně sankcí uvalených Organizací spojených národů, Evropskou unií nebo Spojenými státy americkými, které mohou, podle vlastního uvážení prodávajícího nebo společnost Siemens nebo jakoukoliv z jejích přidružených společností sankcím, pokutám nebo jiným opatřením orgánů veřejné moci poškozujícím Prodávajícího, či společnost Siemens nebo jakoukoliv z jejích přidružených společností.

Před každou svou transakcí, která se týká dodávek (včetně údržby, technické podpory a/nebo technologie) na třetí osobu, Kupující pomocí vhodných opatření prověří a potvrdí, že:

a) použitím, převodem nebo distribucí dodávek ze strany zákazníka, zprostředkováním smluv nebo poskytnutím jiných hospodářských zdrojů v souvislosti s dodávkami nedojde k porušení žádných vývozních předpisů, a to i s přihlédnutím k zákazu obcházení vývozních předpisů (např. prostřednictvím neoprávněného odklonu),

b) dodávky nejsou určeny nebo poskytnuty pro zakázané či nedovolené necivilní účely (např. vyzbrojování, jaderná technologie, zbraně či jiné použití v oblasti obrany a ozbrojených sil),

c) všechny přímé a nepřímé partnery zapojené do převzetí, užívání, převodu nebo distribuce dodávek prověřil ve všech příslušných seznamech omezených osob dle vývozních předpisů týkajících se obchodování s právnickými osobami, fyzickými osobami a organizacemi, které jsou v seznamech uvedeny, a

d) v rozsahu omezení souvisejících s jednotlivými položkami, která jsou uvedena v příslušných přílohách vývozních předpisů, nebudou dodávky (i) vyvezeny, přímo ani nepřímo (např. přes státy Eurasian Economic Union (EAEU)), do Ruska či Běloruska, ani (ii) přeprodány jakékoliv třetí osobě, která by dopředu nepřevzala závazek nevyvézt dodávky do Ruska či Běloruska, ledaže by to dovolovaly vývozní předpisy.

16. Reklama
16.1. V souladu s platnou právní úpravou Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že bude přijímat formou faxových, e-mailových zpráv nebo poštou bez předchozího vyzvání obchodní a marketingové informace Prodávajícího.

17. Záležitosti nepokryté touto smlouvou a salvatorní ustanovení
17.1. Kdykoliv vznikne ve vztahu mezi smluvními stranami jakákoli záležitost, která není upravena žádným ustanovením této smlouvy, smluvní strany se sejdou, aby ji prodiskutovaly s tím, že sjednají doplňující ustanovení, která by takovou záležitost upravila. V případě, že se ve všeobecných obchodních podmínkách neúmyslně vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
17.2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy jimi upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanským zákoníkem)v platném znění, a to i pokud VOP neobsahují přímo ustanovení upravující tyto právní vztahy. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Všeobecných obchodních podmínek jakož i jejich veškerých součástí. Nové  znění  VOP  je publikováno na internetové adresehttps://www.jork.shop/obchodni-podminky/, sekce VOP, přičemž tato změna je  účinná dnem zveřejnění na webových stránkách. Datum nabytí účinnosti bude v nové verzi Všeobecných obchodních podmínek vyznačen.

 

Čekejte prosím...
Kurz EUR platný od 12.7.2024 je 25,36 Kč.
Zavřít a příště nezobrazovat